“Chủ nghĩa bình quân tuyệt đối”, một mặt tỏ ra vô cùng quang minh chính đại, khiến nhiều người tin tưởng nó một cách mù quáng, mặt khác nó lại kích động sự thù hận và đố kỵ của con người. Biểu hiện về phương diện kinh tế là người ta không thể khoan dung với những người giàu có hơn mình, những người có cuộc sống tốt hơn mình, có công việc nhẹ nhàng hơn mình, có điều kiện tốt hơn mình. Người ta muốn mọi thứ phải bình đẳng, anh có tôi cũng phải có, anh có thể đạt được thì tôi cũng phải đạt được, điều đó được gọi một cách đẹp đẽ là “mọi người đều bình đẳng”.